دوره مربیگری بدنسازی درجه3 انزلی
تاریخ شروع ثبت نام: 1402/05/08
تاریخ پایان ثبت نام: 1402/07/14
تاریخ شروع دوره: 1402/07/10
تاریخ پایان دوره: 1402/07/14
هزینه این دوره: 840,000 تومان
هزینه ارسال مدرک: 39,000 تومان
مبلغ قابل پرداخت: تومان

ثبت نام دوره دو مرحله ای است یک مرجله درسای مربی ایران و یک مرجله درسایت قدراسیون بدنسازی قسمت مناطق ازاد