طراحی برنامه تمرینی در بدنسازی
تاریخ شروع ثبت نام: 1402/05/18
تاریخ پایان ثبت نام: 1402/07/10
تاریخ شروع دوره: 1403/07/10
تاریخ پایان دوره: 1402/07/10
هزینه این دوره: 300,000 تومان
هزینه ارسال مدرک: 39,000 تومان
مبلغ قابل پرداخت: تومان

برگزاری 10 مهر ماه یعد از ظهر برگزاری سمینار با تدریس دکتر صفری

https://t.me/drje3anzali