سمینار طراحی رژیم های غذایی و مکمل
تاریخ شروع ثبت نام: 1402/05/18
تاریخ پایان ثبت نام: 1402/07/12
تاریخ شروع دوره: 1402/07/12
تاریخ پایان دوره: 1402/07/12
هزینه این دوره: 300,000 تومان
هزینه ارسال مدرک: 39,000 تومان
مبلغ قابل پرداخت: تومان

 

 https://t.me/drje3anzali