سی امین دوره تئوری درجه ۳ شهریور ماه
تاریخ شروع ثبت نام: 1402/06/04
تاریخ پایان ثبت نام: 1402/06/31
تاریخ شروع دوره: 1402/06/26
تاریخ پایان دوره: 1402/06/31
هزینه این دوره: 400,000 تومان
هزینه ارسال مدرک: 39,000 تومان
مبلغ قابل پرداخت: تومان

ازمون و برگزاری دوره به صورت انلاین خواهد بود