کارگاه آموزشی خصوصی تغذیه
تاریخ شروع ثبت نام: 1402/05/22
تاریخ پایان ثبت نام: 1402/07/07
تاریخ شروع دوره: 1402/07/07
تاریخ پایان دوره: 1402/07/07
هزینه این دوره: 4,000,000 تومان
هزینه ارسال مدرک: 39,000 تومان
مبلغ قابل پرداخت: تومان

زمان برگزاری حدودی میباشد تاریخ دقیق در کانال دوره اعلام میشود