دوره کارورزی مربیان درجه ۳
تاریخ شروع ثبت نام: 1402/05/24
تاریخ پایان ثبت نام: 1402/06/30
تاریخ شروع دوره: 1402/06/25
تاریخ پایان دوره: 1402/06/30
هزینه این دوره: 1,500,000 تومان
هزینه ارسال مدرک: 39,000 تومان
مبلغ قابل پرداخت: تومان

ثبت نام فقط تا پایان هفته 

ویژه تمامی مربیان درجه سه 

فیش واریزی خودرا فقط واتساپ به شمارع زیر ارسال کنید 

09198780458