سومین دوره تئوری درجه ۲
تاریخ شروع ثبت نام: 1402/05/25
تاریخ پایان ثبت نام: 1402/06/31
تاریخ شروع دوره: 1402/06/26
تاریخ پایان دوره: 1402/06/31
هزینه این دوره: 500,000 تومان
هزینه ارسال مدرک: 39,000 تومان
مبلغ قابل پرداخت: تومان

https://t.me/doreteoridrje2

 

www.instagram.com/mohammadqarusi

 

فالو کنید.