دوره مربیگری فیتنس درجه ۳ابان ۱۴۰۲
تاریخ شروع ثبت نام: 1402/06/06
تاریخ پایان ثبت نام: 1402/08/12
تاریخ شروع دوره: 1402/08/07
تاریخ پایان دوره: 1402/08/12
هزینه این دوره: 720,000 تومان
هزینه ارسال مدرک: 39,000 تومان
مبلغ قابل پرداخت: تومان

ثبت نام دو مرحله ای خواهد بود یک پرداخت درسایت مربی ایران وپرداخت دگر درسایت فدراسیون بدنسازی قسمت دانشگاه ها کد های 71866-71865