سمینار طراحی تمرینات عضله سرینی
تاریخ شروع ثبت نام: 1402/06/24
تاریخ پایان ثبت نام: 1402/08/15
تاریخ شروع دوره: 1402/08/15
تاریخ پایان دوره: 1402/08/15
هزینه این دوره: 300,000 تومان
هزینه ارسال مدرک: 39,000 تومان
مبلغ قابل پرداخت: تومان

تاریخ برگزاری دوره حدودی است و تاریخ دقیق در کانال قرار میگیرد

https://t.me/drje3aban