سمینار برنامه نویسی پیشرفته در فیتنس
تاریخ شروع ثبت نام: 1402/06/24
تاریخ پایان ثبت نام: 1402/08/16
تاریخ شروع دوره: 1402/08/16
تاریخ پایان دوره: 1402/08/16
هزینه این دوره: 300,000 تومان
هزینه ارسال مدرک: 39,000 تومان
مبلغ قابل پرداخت: تومان

تاریخ برگزاری دوره حدودی است و زمان دقیق دوره در کانال تلگرام قرار میگیرد

https://t.me/fitnessaban