کارگاه تخصصی شکم پهلو و cx
تاریخ شروع ثبت نام: 1402/06/24
تاریخ پایان ثبت نام: 1402/08/16
تاریخ شروع دوره: 1402/08/16
تاریخ پایان دوره: 1402/08/16
هزینه این دوره: 390,000 تومان
هزینه ارسال مدرک: 39,000 تومان
مبلغ قابل پرداخت: تومان

تاریخ برگزاری دوره حدودی و تاریخ دقیق درکانال دوره اعلام میشود