کارگاه آشنایی با تجهیزات فیتنس
تاریخ شروع ثبت نام: 1402/06/24
تاریخ پایان ثبت نام: 1402/08/17
تاریخ شروع دوره: 1402/08/17
تاریخ پایان دوره: 1402/08/17
هزینه این دوره: 390,000 تومان
هزینه ارسال مدرک: 39,000 تومان
مبلغ قابل پرداخت: تومان

تاریخ برگزاری دوره حدودی است و تاریخ دقیق در کانال دوره اعلام میشود

https://t.me/fitnessaban